נעמי אסיא ושות', משרד עורכי דין
עורכי פטנטים ונוטריונים
Naomi Assia & Co., Law Offices
Patent Attorneys and Notaries

הנהגת פנסיית חובה במשק (פברואר 2008)

  

 ביטוח פנסיוני חובה במשק
עו"ד אושר בן עזרי
 
הקדמה
 
ביום 30.12.2007 חתם שר התעשייה המסחר והתעסוקה על צו הרחבה המחיל ביטוח פנסיוני חובה על כל ענפי המשק החל מיום 1.1.2008. הצו עורר מהומה גדולה במשק, ולהלן נסקור את עיקר הוראותיו.
 
חשוב להדגיש כי למרות חשיבותו העצומה של הצו הנ"ל, משמעותו הפרקטית היא הרבה יותר קטנה, לאור העובדה שהוא אינו חל על עובדים הזכאים לתנאים פנסיוניים טובים יותר מכח הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה, הסכם אישי או נוהג. עובדה היא כי רוב העובדים במשק זכאים, כבר היום, מכח ההסדרים הנ"ל, להסדר פנסיוני טוב יותר, ולפיכך – הצו אינו חל עליהם. לפיכך, בטרם תמהרו להחיל על עובדיכם את צו ההרחבה החדש, מומלץ לבדוק האם הם אינם זכאים לתנאים טובים יותר.
 
יצויין עוד כי הצו אינו חל על עובדים המבוטחים כיום בביטוח פנסיוני, גם אם ההסדר אינו כולל הפרשות לפיצויי פיטורים, אולם במקרה כזה יהיה חייב המעביד להפריש עבור העובד כספים לקופת פיצויים אישית בהתאם להוראות הצו.
 
עוד הוצאו מתחולת הצו עובד שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קיצבה, אישה אשר טרם מלאו לה 20 שנים, גבר שטרם מלאו לו 21 שנים ועובד מבוגר (מי שב-1.1.2008 או במועד תחילת עבודתו אצל המעביד, לפי המאוחר מלאו לו 50) ושאין לו הסדר פנסיה מיטיב, אם הודיע בהודעה למעביד בכתב שהוא מבקש להצטרף לקופת גמל (קיצבתית, הונית או כל שילוב ביניהן).
 
 
תקופות המתנה
 
באופן כללי, הצו חל על כל עובד החל מיום 1.1.2008 או ממועד תחילת עבודתו באותו מקום עבודה, לפי המאוחר, אך עם זאת נקבעו בצו הוראות בדבר תקופות המתנה בטרם חלה חובת ההפרשה לפיו:
 
א.     לגבי עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח כבר בביטוח פנסיוני כלשהו אין תקופת המתנה והוא זכאי להפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו. את ההפרשות ניתן לבצע בתוך שלושה חודשים ממועד תחילת העבודה או בתום שנת המס – לפי המוקדם, והכל רטרואקטיבית ממועד תחילת העבודה.
 
ב.     לגבי עובד אשר החל לעבוד באותו מקום עבודה לפני 31.3.2007– תחולת הצו היא מיום 1.1.2008.
 
ג.      לגבי עובד אשר התחיל לעבוד לאחר 1.4.2007 ועד 30.6.2008  כשאין לו ביטוח פנסיוני כלשהו – הוא יהיה זכאי לביטוח לפי הצו מיד בתום 9 חודשים מתחילת העסקתו או מיום 1.1.2009, לפי המוקדם.
 
ד.     לגבי עובד שיתקבל לעבודה לאחר 1.7.2008 כשאין לו ביטוח פנסיוני כלשהו –הוא יהיה זכאי לביטוח לפי הצו מיד בתום 6 חודשים מתחילת העסקתו.
 
 
ההסדר
א.     העובד זכאי להיות מבוטח בקרן פנסיה מקיפה או קופת גמל לקצבה. ההסדר הפנסיוני חייב לכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות (בין באותה קופה ובין בקופה אחרת).
 
ב.     לעובד קיימת זכות הבחירה לבחור בקרן פנסיה מקיפה או קופת גמל לקצבה בה הוא מעוניין להיות מבוטח וזאת בהודעה בכתב למעביד, לפי המועדים דלהלן:
 
1.     מי שהחל לעבוד באותו מקום עבודה לפני 31.3.2008 – לכל המאוחר ביום 1.2.2008.
 
2.     מי שהחל לעבוד לאחר 1.4.2007 אך לפני 1.1.2008 – 60 יום לפני מועד זכאותו לפי הצו.
 
3.     מי שיתחיל לעבוד לאחר 1.1.2008 – בתוך 60 ימים מיום תחילת עבודתו.
 
ג.      אם העובד לא הודיע למעביד על בחירתו במהלך התקופה הנ"ל יבוטח בקרן פנסיה מקיפה חדשה.
 
ד.     יש לזכור כי לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קופות גמל התשס"ה-2005 שמורה לעובד הזכות לבחור בכל עת לעבור לקופת גמל אחרת.
 
בסיס השכר
 
בסיס השכר לגביו חלה חובת ההפרשה לפי הצו הינו השכר הקובע, כהגדרתו בחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג-1963 אך בכל מקרה לא יותר מהשכר הממוצע במשק (העומד, נכון לינואר 2008, על סך של 7,663 ₪).
 
 
שיעורי הפרשות לתקופת המעבר
 
שיעור ההפרשות המלא אשר נקבע בחוק הוא 15% מהשכר הקובע (5% מעביד לתגמולים, 5% עובד לתגמולים ו-5% מעביד לפיצויים). עם זאת, עד לתום שנת 2012 חלים שיעורים מיוחדים כמפורט בטבלה דלהלן:
 
החל מיום... ואילך
הפרשות
מעביד
הפרשות
עובד
הפרשות המעביד
לפיצויים
סה"כ
1.1.2008
0.833%
0.833%
0.834%
2.5%
1.1.2009
1.66%
1.66%
1.68%
5%
1.1.2010
2.5%
2.5%
2.5%
7.5%
1.1.2011
3.33%
3.33%
3.34%
10%
1.1.2012
4.16%
4.16%
4.18%
12.5%
1.1.2013
5%
5%
5%
15%
 
 
תחולה אוטומטית של סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
 
א.     הצו קובע כי תשלומי המעביד לפיצויי פיטורים לפי הצו יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים, בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. בניגוד למצב הקיים ביחס למי שהצו אינו חל עליו, אשר לגביו נדרשת על פי חוק הסכמה בכתב של העובד לתחולת סעיף 14, הרי שעל עובד שהצו חל עליו מוחל סעיף 14 באופן אוטומטי.
 
ב.     התחולה היא ביחס לשכר, לרכיבים, לתקופות ולשיעורים בגינם נעשתה ההפרשה לפי הצו. המשמעות היא כי המעביד יצטרך להשלים את ההפרשות ביחס לרכיבים, לתקופות ולשיעורים אשר לגביהם לא בוצעה הפרשה מלאה בהתאם לחוק. כך, גם מעביד אשר יפריש את מלוא ההפרשות לפי הצו (5% לפיצויים) יצטרך להשלים בעת הפיטורים (אם העובד זכאי לפיצויים) 3% לפי השכר האחרון. המעביד רשאי להפריש את ההשלמה למלוא הפיצויים (8.3%) בדרך של השלמת פיצויים לקופה אישית של העובד ולקבוע באופן חד צדדי אם תשלומים אלה יבואו במקום פיצויי פיטורים (לפי סעיף 14) או אם ייזקפו לפיצויים בלבד (ואז העובד זכאי לקבלם רק אם הוא זכאי לפיצויי פיטורים).
 
 

accessibility