נעמי אסיא ושות', משרד עורכי דין
עורכי פטנטים ונוטריונים
Naomi Assia & Co., Law Offices
Patent Attorneys and Notaries

טיוטת הנחיית רשם מאגרי המידע לענין התנאים לאיסוף מספרי זהות למאגרי מידע והשימוש בהם (מרץ 2012)


רשם מאגרי המידע פרסם בימים אלה (מרץ 2012) טיוטה להנחיה לענין התנאים לאיסוף מספרי זהות למאגרי מידע והשימוש בהם. את הטיוטה המלאה ניתן למצוא באתר רשם מאגרי המידע באינטרנט, שם גם ניתן להעיר הערות לטיוטה.
 
ההנחיה המוצעת קובעת כי, ככלל, איסוף מספרי זהות ואגירתם במאגרי מידע הינם אסורים, למעט במקרה בו יתקיימו התנאים המפורטים בהנחיה. ההנחיה חלה על גופים שאינם ציבוריים.
 
התנאים המוצעים לצורך מתן היתר לאיסוף מספרי זהות ואגירתם הם:
 
1.                  בעל המאגר יבחן, יתעד וינמק את הצורך באיסוף מספרי זהות, תוך בחינה, בין היתר, של האפשרות לשימוש בנתון אחר לזיהוי האדם, שלב מתן השירות והאם ההתקשרות היא על בסיס נמשך.
 
2.                  אם המסקנה מן הבדיקה והבחינה הנ"ל היא כי קיימת הצדקה לאיסוף מספרי זהות, יבחן בעל המאגר את משך התקופה בה הוא נדרש לשמור את מספרי הזהות במאגר.
 
3.                  בעל המאגר יתעד את תהליך קבלת ההחלטות הנ"ל.
 
4.                  לצורך קבלת מספר הזהות מאדם יש להבהיר לו האם חלה עליו חובה חוקית למסור את מספר הזהות והמטרה שלשמה נדרש מספר תעודת הזהות.
 
5.                  השימוש במידע יהיה רק למטרות לשמן הוא נאסף ולהן נתן האדם את הסכמתו.
 
6.                  נדרשת הקפדה יתירה באבטחת מאגר מידע המחזיק מספרי זהות.
 
7.                  אין להחזיק את מספר הזהות במאגר מעבר לזמן הנדרש לכך על פי מטרת האיסוף ועל פי הדין.
 
 
כאמור, מדובר עדיין רק בטיוטת הנחיה אשר פורסמה להערות, והנחיה מלאה וסופית תפורסם על ידי רשם מאגרי המידע לאחר אישורה הסופי של טיוטת ההנחיה. 

accessibility