• מאמרים
 • דיני אינטרנט והייטק
 • דיוור חודשי
 • החלטות, פסקי דין וחקיקה
 • על פטנטים, מלאכים וטרולים
 • @title@

  ניוזלטר אודות פורום LawGuide

  ניוזלטר אודות פורום LawGuide

  משרדנו עוסק בין השאר בניהול פורום LawGuide על ידי עורכות הדין עדי גושן וענת אטון. הפורום נותן מענה לפניות שונות מחיי היום יום בנושאים הקשורים לסימני מסחר ומדגמים, בתחומים שונים כגון: שם לעסק, כיצד אפשר להגן על שם, האם קיימים קודמים שכבר משתמשים בשם באיזה שם מותר להשתמש וכו'. חשוב לציין כי המענה באתר נעשה על פי המוצג בשאלה ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לו.

  להלן נושאים עיקריים שעלו מתוך השאלות בפורום: 

  סימני מסחר

  שאלה: מה היתרונות של רישום סימן מסחרי?
  תשובה :
  רישום סימן המסחרי מעניק לבעליו זכות לשימוש ייחודי בסימן המסחר ביחס למוצרים או לשירותים שלגביהם הוא נרשם ואמור להרתיע אחרים מלעשות שימוש בשם זהה/דומה ביחס למוצרים או לשירותים שלגביהם הוא נרשם. החוק מגדיר הפרה כשימוש בידי מי שאינו זכאי לכך בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לעניין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר. במקרה של שימוש לא מורשה, ניתן להגיש תביעה בעילה של הפרת סימן מסחרי רשום ובעילות נוספות.

  שאלה: האם ניתן לרשם שם לחברה בישראל שדומה לשם של חברה בחו"ל, העוסקת בתחום שונה?  
  תשובה:
  בעת הגשת בקשה לרישום חברה ישראלית, רשם החברות יבחן שאין חברה אחרת בישראל עם אותו השם, או שם דומה, או שם שיש בו בכדי לגרום להטעיה או לפגיעה ברגשות הציבור או שהוא סימן מסחרי רשום בישראל בתחום עיסוק דומה למטרות החברה המבקשת להירשם. בעיקרון, הגנת הסימן המסחרי הינה טריטוריאלית, ולכן קיומו של סימן זהה או דומה בחו"ל, שאינו רשום בישראל, לרוב אינו מפריע. אם כי יש לבחון האם הסימן הזר יכול להיחשב כסימן מסחר מוכר היטב בישראל. 

  שאלה: האם ניתן להשתמש בשם חברה שכבר קיים אך אינו רשום כסימן מסחרי?
  תשובה:
  לא ניתן לפתוח חברה בשם זהה לשם חברה קיים ואין חובה לרשום את שם החברה כסימן מסחרי כתנאי לשימוש בו. במקרה של סימן שאינו רשום יתכן כי לחברה הקיימת קיימות זכויות מכוח מוניטין.

  שאלה: האם ניתן לרשום שם עסק בשם של ספר?
  תשובה:
  ככלל יצירה ספרותית זכאית להגנה של זכות יוצרים במשך חיי יוצר + 70 שנה. לרוב, שם של ספר לא יזכה בהגנה של זכות יוצרים אלא אם כן הוא מקורי ו/או ייחודי דיו.

  שאלה: האם יש צורך לרשום שם מסעדה כסימן מסחרי?
  תשובה:
  תחילה, יש לבדוק כי לא נעשה שימוש בסימן מסחר קיים בתחום המסעדנות. שנית, על מנת להגן על השם המסחרי מפני העתקה, אכן מומלץ לרשום את הסימן.

  שאלה: האם ניתן לרשום סימן הכולל מילה גנרית? שם פרטי ומשפחה?
  תשובה
  : ניתן להכיל מילה גנרית כחלק מסימן מסחר כל עוד המכלול השלם של הסימן מהווה סימן בעל אופי יחודי שיש בו כדי לאבחן את הסימן מיתר הסימנים מאותו תחום. ההגנה על הסימן תהא על המכלול השלם. כמו כן ניתן לרשום שם פרטי ומשפחה כסימן מסחרי.

  שאלה: האם ניתן להשתמש בסימן ממותג קיים בעיצוב שונה או דומה עבור מוצר מסחרי אחר שאינו קשור למוצרים או לשירותים שלגביהם הוא נרשם?
  תשובה
  : במידה והסימן הממותג הינו בעל מוניטין רחב היקף, אזי יש לכך משמעות לגבי שימוש בשם דומה או זהה גם בתחומים שאינם קשורים למוצרים או לשירותים שלגביהם הוא נרשם. אי לכך, לא מומלץ לעשות שימוש בשם ממותג אף בעיצוב שונה ו/או לגבי תחום שונה.

  שאלה: האם ניתן להציג סימני מסחר של חברות שונות במסגרת כתיבת ביקורות עליהן?
  תשובה
  : ככלל, שימוש בסימני מסחר רשומים במסגרת מאמרי ביקורת אינו מהווה הפרה של סימן מסחר על פי הגדרתה בחוק. ניתן להניח, כי שימוש שכזה יחשב שימוש הוגן, כפי שקיים בדיני זכויות יוצרים.

  שאלה: האם ניתן להציג לוגו של לקוח שקבל בעבר שירותים כחלק מהרזומה המקצועי של החברה שלי כאשר הלקוח דורש להסיר אותו?
  תשובה:
  ככלל, לא ניתן להציג לוגו ללא הסכמת בעליו. ניתן לפרסם מילולית את העובדה כי סיפקת בעבר שירותים לאותו לקוח, רק במידה ולא חלה חובת סודיות או חיסיון על הפרסום, אם מכוח הסכם ואם מכוח הדין.

  שאלה: האם ניתן לפרסם מודעה עסקית (ממומנת) ובתוך המודעה להשתמש בלוגו קיים?
  תשובה :
  כאמור, סימן מסחר/לוגו, במידה והוא מקורי, זוכה להגנה מכוח חוק זכויות יוצרים, ושימוש בו שלא כדין ובלא היתר, ייחשב להפרה. בנוסף, לוגו רשום כשיר להגנה גם כסימן מסחרי ולכן שימוש ללא היתר בלוגו עלול לחשוף את המשתמש לתביעות בגין עילות נוספות.

  שאלה: האם ניתן לייבא מוצר, להטביע עליו לוגו הרשום על שמי ולשווקו? 
  תשובה
  : אם המוצר הינו בעל הגנה מסוג הגנת מדגם בארץ הרי ששיווק מוצר שכזה עם או בלי הטבעת לוגו של העסק שלך מהווה הפרה. שימוש לא מורשה עלול לחשוף אותך לתביעות.

  שאלה: האם ניתן להגן על סימן מסחר שאינו רשום כסימן מסחרי?
  תשובה
  : במקרה של שימוש מפר בסימן שאינו רשום לא ניתן לתבוע הפרה בעילה של הפרת סימן מסחר מכוח פקודת סימני המסחר.  במקרה כזה, יש לבחון עילות כמו למשל גניבת עין, עשיית עושר ולא במשפט. עילות אלו מבוססות על כך כי קיים מוניטין בסימן אותו מפרים לכאורה. ראשית יש לבחון האם אכן קיים בסימן מוניטין. בנוסף יש לבחון האם מתקיימים יתר היסודות העומדים בבסיסה של כל עילה, כפי שהם מוגדים בחוק. בכל מקרה, מומלץ לבדוק האם השם הינו בר הגנה כסימן מסחר (לדוג' אינו שם תיאורי) ובמידה וכן, להגיש בקשה לרישום הלוגו כסימן מסחרי.

  שאלה: האם ניתן להשתמש בחנות אינטרנטית משלי בתמונות מאתרים אחרים?
  תשובה
  : הכלל הוא שאין להשתמש שימוש לא מורשה בתמונות מהאינטרנט, אלא אם כן השימוש בהן הותר באופן מפורש, או שרכשת את הזכות להשתמש בתמונה או שצילמת אותן בעצמך.

  שאלה: האם רישום שם מתחם (דומיין) מגן מפני העתקות בדומה לסימן מסחר? האם כדאי לרשום סימן מסחר במקביל?
  תשובה
  : רישום שם מתחם אינו מגן מהעתקות, אלא שצד ג' לא יוכל לרשום שם מתחם זהה אך ניתן יהיה לרשום שמות מתחם דומים. לכן, על מנת להגן מפני העתקות מומלץ לרשום סימן מסחרי על שם המתחם או השם המסחרי תחתיו משווקים/נמכרים מוצרים ו/או שירותים. יצויין, כי גם ללא רישום הסימן, יתכן מצב של הגנה מפני העתקות על בסיס עילות שבדין, כמו גניבת עין ועשיית עושר. גם סימן מסחרי שאינו רשום אך הינו סימן מסחר מוכר היטב (כלומר בעל מוניטין בישראל), מקבל הגנה מכוח פקודת סימני המסחר.

  שאלה: כיצד מעבירים זכויות על סימן מסחר רשום? ומה העלות הכרוכה בכך?
  תשובה
  : ראשית, יש להגיש בקשה להעברת הבעלות בסימן לרשם סימני המסחר. הבקשה צריכה להיות מלווה בהסכם המחאת זכויות חתום ע"י בעלי הסימן הנוכחיים וכן בתשלום אגרה מתאימה.  על בעלי הסימן הרשום לשלם אגרת חידוש מדי 10 שנים מיום הגשתו על מנת לשמור על תוקפו של הסימן.

  שאלה: איך מבצעים רישום בינלאומי?
  תשובה
  : על מנת להגיש בקשה לרישום בינלאומי, יש להגיש בקשה לרישום סימן מסחר בישראל, אותה ניתן אח"כ להרחיב למדינות נוספות. הבקשה הבינלאומית מוגשת באמצעות משרד סימני המסחר בישראל.

  שאלה: האם ניתן לרשום מדגם על עיצוב שמלה?
  תשובה
  : ניתן לרשום מדגם על עיצוב שמלה. אולם לגבי מוצרים שחיי המדף שלהם קצרים, כמו פרטי אופנה, קיימת בחוק הגנה נוספת על עיצוב שלא הוגשה לגביו בקשה לרישום מדגם.  הגנה זו תינתן לעיצוב חדש ובעל אופי ייחודי, בכפוף למספר דרישות הקבועות בחוק. בידי בעליו של העיצוב הלא רשום הזכות למנוע ייצור לשם שימוש מסחרי, של מוצר נושא עיצוב זהה או דומה.  כמו כן, הגנה זו עומדת לזכות הבעלים למשך 3 שנים מהיום בו בעל העיצוב או מי מטעמו פרסם בציבור לראשונה את העיצוב, בישראל או מחוצה לה.

ניוזלטר
ניוזלטר

accessibility